การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     neunic2019
     ติดต่อสอบถาม
     เว็บบอร์ด
 

  ประชาสัมพันธ์
"ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัย"
 
 
1. ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
3. บทความที่ได้รับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น จะถูกนำไปลงในวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. บทความรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ขอบข่ายของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับชาติ ให้อยู่ใน 6 กลุ่มต่อไปนี้
(1) ด้านการศึกษา (ED) เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัด และการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
(2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
(3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(4) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
(5) ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยวและ โรงแรม และเศรษฐศาสตร์
(6) ด้านเกษตรกรรมและประมง (AF)
(7) International Conference (IC)  

วันที่ลงข้อมูล : 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 05:04:46 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823